Koło Żywego Różańca

 

rozan„Każdy Polak odmawia co dzień swój Różaniec ! Jest to wezwanie całej Polski do nowego wysiłku modlitwy… Do Was więc, umiłowani bracia kapłani, do Was, dziatwo mała i droga młodzieży, do Was, utrudzone matki i spracowani ojcowie, do Was, prości i uczeni, zwracam się z gorącym wezwaniem: weźmy różaniec do ręki” (kardynał Stefan Wyszyński).

Nabożeństwo różańcowe

NA MOCY INDULTU STOLICY APOSTOLSKIEJ Z DNIA 25 X 1967 r. UDZIELA SIĘ CZŁONKOM ŻYWEGO RÓŻAŃCA ODPUSTU ZUPEŁNEGO, PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH DO TEGO WARUNKÓW W NASTĘPUJĄCE DNI W ROKU LITURGICZNYM:
W dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca
W Uroczystość Bożego Narodzenia (25 XII)
W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
W Święto Ofiarowania Pańskiego (2 II)
W Uroczystość Zwiastowania (25 III)
W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 XIII)
We wspomnienia Matki Bożej Różańcowej (7 X)
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)
Warunkami uzyskania tego odpustu jest: stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa według intencji Ojca św. i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wprowadzenie do Wspólnoty Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie wstępującego do Parafialnej Księgi Żywego Różańca i wydanie dyplomu przynależności.
Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca św. (tzn. l Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy.
Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, połączonych ze Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca i zmianą Tajemnic Różańcowych.
Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.
Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską oraz odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej
Osoby chętne do wstąpienia w szeregi Kół Żywego Różańca prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem

rozaniec gg

rozaniec instr

 

  1. Czyni się Znak Krzyża i odmawia Skład Apostolski
  2. Odmawia sięOjcze nasz.
  3. Odmawia się Zdrowaś Mario na każdym z paciorków.
  4. Odmawia się Chwała Ojcu… pomiędzy dwoma paciorkami .
  5. Wprowadzenie i medytacja nad Pierwszą Tajemnicą a następnie Ojcze nasz
  6. Odmawia się Zdrowaś Mario na każdym z paciorków..
  7. Odmawia się Chwała Ojcu… a potem Modlitwę Fatimską.
  8. Wprowadzenie i medytacja nad Drugą Tajemnicą a następnie Ojcze nasz. Powtarza się wszystkie te kroki przez kolejną 3, 4 i 5tą Tajemnicę.
  9. Odmawia się Pod Twoją obronę

Znak Krzyża
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba iziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, urzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.

Ojcze nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdˇ królestwo Twoje; bądˇ wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódˇ nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Mario
Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa fatimska
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, broń od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.
.
TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE:
Tajemnice radosne
1. Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie, Łk 1:31-32
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety, Łk 1:42, 45
3. Narodzenie Pana Jezusa, Łk 2:6-7
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni, Łk 2:22
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Łk 2:46-47

Tajemnice Światła
1. Chrzest Jezusa w Jordanie Mt 3:13-17
2. Wesele w Kanie J 2: 1-11
3. Głoszenie Królestwa Bożego Mk1: 14-15
4. Przemienienie na górze Tabor Łk 9: 28-35
5. Ustanowienie Eucharystii Mt 26: 20-28

Tajemnice bolesne
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu, Mt 26:36, 39
2. Biczowanie Pana Jezusa, Mt 27:25-26
3. Cierniem ukoronowanie, Mt 27:28-29
4. Niesienie krzyża, J 19:12-18
5. Ukrzyżowanie. Łk 23:45-46

Tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa, Mt 28:5-6
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa, Łk 24:50-51
3. Zesłanie Ducha Świętego na apostołów, Dz 2:3-4
4. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, Jdt 13:18
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi. Ap 12:1

.
http://rozaniec.maryjni.pl/index.html

 

Reklama